kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL

Polecenie ALTER TABLE służy do modyfikowania kolumn w istniejących tabelach. Modyfikacja ta może polegać na dodaniu nowej kolumny, usunięciu istniejącej kolumny lub zmianie (np. typu danych) istniejącej kolumny. Za pomocą tego polecenie może także dodawać lub usuwać ograniczenia z kolumn w tabeli.

ALTER TABLE
table
ADD
column type;

/*
Przykład dodania nowej kolumny o nazwie „MiddleName” (o typie danych varchar) do tabeli o nazwie „Employees”
SQL SERVER baza: Northwind
*/

ALTER TABLE
Employees
ADD
MiddleName varchar(10);

Database HOTELS_2019v1 downloads Script ZIP
Database Northwind downloads MS GitHub script
Database Pubs downloads MS GitHub script
Database AdventureWorksDW 2008R2 downloads script ZIP | MDF file
Database AdventureWorksDW2012 downloads MDF file
Database AdventureWorksDW2016 downloads script ZIP