kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL

Funkcje CASE służy do zastępowania, w wynikach zapytania, wartości „oryginalnych” w kolumnach innymi wartościami w zależności od zdefiniowanych przez nas warunków.

CASE
WHEN warunek1 THEN nowa_wartość_dla_rekodów_spełniająych_ten_warunek
WHEN warunek2 THEN nowa_wartość_dla_rekodów_spełniająych_ten_warunek
WHEN warunek3 THEN nowa_wartość_dla_rekodów_spełniająych_ten_warunek
ELSE nowa_wartość_dla_rekodów_nie_spełniająych_powyższych_warunków
END

/*Przykład zastosowania CASE (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkie osoby z bazy wraz z „rodzajem powiązania” z firmą. Wyświetl pełną nazwę typu osoby.*/

SELECT
LastName
,Firstname
,CASE
WHEN PersonType = ‚EM’ THEN ‚Employee’
WHEN PersonType = ‚SC’ THEN ‚Store Contact’
WHEN PersonType = ‚IN’ THEN ‚Individual (retail) customer’
WHEN PersonType = ‚SP’ THEN ‚Sales person’
WHEN PersonType = ‚VC’ THEN ‚Vendor contact’
WHEN PersonType = ‚GC’ THEN ‚General contact’
ELSE ‚b.d.’
END AS [Typ osoby]
FROM
Person.Person

Database HOTELS_2019v1 downloads Script ZIP
Database Northwind downloads MS GitHub script
Database Pubs downloads MS GitHub script
Database AdventureWorksDW 2008R2 downloads script ZIP | MDF file
Database AdventureWorksDW2012 downloads MDF file
Database AdventureWorksDW2016 downloads script ZIP